Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
Powróć do: Dożywianie

Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzanach

Informacja o zmianie organizacji dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzanach 

Szanowni Rodzice

Od 2 stycznia 2023 r. ZSP w Dobrzanach przejmuje obowiązki związane z zapewnieniem i rozliczeniem płatności za posiłki w szkole.

W związku z powyższym informuję, że:

·       Koszt posiłku (dwudaniowy obiad) opłacanego przez Rodzica  wynosi 5 zł 50 gr.

·       Kwalifikacja do dożywiania w formie posiłków odbywa się na podstawie pisemnej  deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów. 

·       Jeżeli rodzic/prawny opiekun ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Dobrzanach nie złożył dotychczas deklaracji  dotyczącej dożywiania ucznia w roku 2023, a  wyraża wolę skorzystania z dożywiania dziecka w następnych miesiącach  tego roku,  może to uczynić składając deklarację miesięczną, w terminie do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego objęcie dziecka dożywianiem.

·       Nieobecności dzieci należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem - wysyłając informację mailem do godz. 13.00 na adres: dozywianie@zspdobrzany.pl,

a w wyjątkowych przypadkach, dzwoniąc do godziny 13.00, pod numer  telefonu szkoły  (91) 5620126.

·       Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. Można w takiej sytuacji przygotować pojemniczki na niezjedzony obiad przez nieobecne w szkole dziecko i odebrać go w stołówce szkolnej  w dniu niezgłoszonej nieobecności.

·       Rodzice dzieci, którzy nie złożyli deklaracji miesięcznej, każdorazowo zobowiązani są zgłaszać na maila z jednodniowym wyprzedzeniem korzystanie z jednorazowego  posiłku przez dziecko.

·       Do 5 – go  każdego miesiąca Rodzic/prawny opiekun drogą mailową, otrzyma informację o wysokości opłaty za spożyte przez dziecko w poprzednim miesiącu posiłki 

·       Opłaty za wyżywienie należy wnosić  do 10 - go każdego miesiąca, na wskazany  przez szkołę nr konta.

·       Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).

·       W przypadku rezygnacji z wyżywienia, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków.

·       Informacja o zasadach odpłatności za dożywianie uczniów objętych opieką OPS zostanie przekazana w późniejszym terminie.

 

Dyrektor ZSP w Dobrzanach

Krystyna Bugajna