Logo Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 3 /2023 Zachodniopomorskiego Kuratora  Oświaty z dnia  30 stycznia 2023r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 w województwie zachodniopomorskim

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządza się, co następuje:     

§ 1.Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa zachodniopomorskiego:

1)         do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich  liceów ogólnokształcących,  pięcioletnich techników  i  szkół branżowych I stopnia oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,

2)         na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3)         do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, stanowiące załącznik nr 3do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów publicznych szkół do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z  terminami, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w  Szczecinie i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      

                                                                Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Katarzyna Koszewska

Pliki do pobrania:

załącznik numer 2
Format: docx, 20.22 kB
załącznik numer 3
Format: docx, 19.84 kB