Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
Powróć do: Rodzice

Regulamin korzystania z szafek szkolnych klasy VI - VIII

Regulamin korzystania z szafek uczniowskich

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach

rok szkolny 2023/2024

 Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69, z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r. poz. 2140).

3. Tekst jednolity z dnia 4 września 2020 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 604).

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej w Dobrzanach.

2. Szafki uczniowskie mają służyć do odciążenia plecaka ucznia w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu, z rzeczy ściśle związanych z funkcjonowaniem

na terenie szkoły.

3. Uczeń ma prawo korzystania z szafki w okresie nauki w szkole.

4. Szafki służą uczniom do przechowywania :

  • podręczników,
  • ćwiczeń,
  • zeszytów,
  • prac przygotowanych na lekcje,
  • przyborów szkolnych,
  • czystego stroju na wychowanie fizyczne

4 a. Okrycia wierzchnie i obuwie pozostawiamy w wyznaczonych szatniach

dla klas na dotychczasowych zasadach.

5. Przydziału szafek uczniom dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy.

6. Zapasowe klucze od szafek znajdują się w wyznaczonym miejscu – sekretariat szkoły.

7. Pracownicy szkoły mają prawo zwracania uwagi na wszelkie nieprawidłowości w zakresie użytkowania szafek.

8. Spis przydziału szafek znajduje się u wychowawcy klasy oraz w sekretariacie szkoły.

§ 2

Powinności szkoły 

1. Szkoła zapewnia szafki uczniowskie w miarę ich posiadania.

2. Wyznaczony pracownik świetlicy przyznaje uczniowi jedną szafkę na bieżący rok szkolny, po uprzednim zapoznaniu się ucznia i jego rodzica/prawnego opiekuna z tym właśnie regulaminem. Zapoznanie się z regulaminem potwierdzamy czytelnym podpisem ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym miejscu dokumentu.

3. Sporządzana jest imienna lista uczniów z numerami szafek, która znajduje się w sekretariacie szkoły. Na liście uczeń potwierdza podpisem odbiór klucza.

§ 3

Obowiązki użytkowników szafek

1. Uczeń ma obowiązek dbać o przydzieloną szafkę i użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem.

2. Użytkownik szafki ponosi pełną odpowiedzialność za jej zawartość.

3. Nie udostępniamy szafki osobom trzecim; nie zamieniamy się szafkami.

4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach substancji niebezpiecznych, np. substancji chemicznych i innych.

5. Nie pozostawiamy w szafce jedzenia, napojów, brudnej odzieży itp..

6. Wszelkie uszkodzenia szafki uczeń zgłasza wychowawcy klasy.

7. W szafkach nie mogą być przechowywane wartościowe przedmioty. Szkoła nie odpowiada za ewentualne ich uszkodzenie lub kradzież. Gdyby jednak doszło do takich zdarzeń, uczeń niezwłocznie informuje wychowawcę klasy.

8. Nie można pisać, rysować i przyklejać wewnątrz i na zewnątrz szafki.

9. Uczeń ma obowiązek dbać zarówno o swoją szafkę, jak i szafki przydzielone danej klasie.

§ 4

Klucze i zasady ich użytkowania

1. Każdy zamek w szafce posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia oraz zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.

2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który należy zwrócić przed zakończeniem roku szkolnego (najpóźniej 20 czerwca 2024r.) w obecności wychowawcy danego oddziału.

3. Nie należy samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

3. Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku.

4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wychowawcę klasy.

5. W przypadku zgubienia klucza do szafki uczniowskiej obowiązuje uiszczenie kaucji za dorobienie nowego  w wysokości 20,00 zł. Wpłaty gotówkowej należy dokonać w sekretariacie szkoły.

6. Klucz dorabiany jest przez szkołę w ciągu 10 dni roboczych na koszt opiekuna prawnego ucznia.

7. W przypadku nagminnie powtarzających się zagubień klucza, rażących zaniedbań lub dewastacji szafki, dyrekcja szkoły może zdecydować o braku możliwości ponownego korzystania z niej.

§ 5

Kontrola szafek 

1. Osobami uprawnionymi do sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek są: dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, pedagog, pielęgniarka.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli nadzwyczajnej  

w następujących sytuacjach:

 - uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy niezgodnych z ich przeznaczeniem,

 - na wniosek policji, straży, innych służb,

 - na żądanie rodziców ucznia.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Z regulaminem zapoznają się rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie

w każdym roku szkolnym, podpisując go w wyznaczonym miejscu.

2. Uczniowie szanują i dbają o przydzielone im szafki.

2. Zdarzenia, których nie zawarto w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Dobrzanach.  

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.