KOMUNIKAT DLA RODZICÓW  ÓSMOKLASISTÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych – Szkoły Podstawowej w Dobrzanach przypomina, że wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00

po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

 

Dane do logowania zawierające informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU zostały przekazane uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego.

Jednocześnie informujemy, że zostało opublikowane  stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia,  w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br.   nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły.

Zgodnie z przyjętym przez MEN stanowiskiem  w terminie od 31 lipca br. do 4 sierpnia br.    istnieje możliwość swobodnej zmiany przez kandydata   składającego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w  tym:

- wybranych szkół i oddziałów,

- wskazanej kolejności  preferencji

Pełny tekst Stanowiska MEN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 Krystyna Bugajna

Dyrektor ZSP                                                                                                                                                                           w DobrzanachStanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie możliwości złożenia,
w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br. nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły

W związku z pytaniem  o możliwość złożenia, w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r., wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, w sytuacji, gdy w terminie do 10 lipca br. nie złożono wniosku o przyjęcie do szkoły, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło w piśmie z dnia 24 lipca 2020r. o znaku: DKO-WOK.4030. 126.2020.JG następujące stanowisko.

 

„Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla młodzieży zostały ogłoszone w dniu 19 maja 2020 r.  przez Ministra Edukacji Narodowej i są dostępne na stronie internetowej MEN pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

Ustalony harmonogram, dopuszcza - w terminie od 15 czerwca br. do 10 lipca br. oraz
w terminie od 31 lipca br. do 4 sierpnia br.  - swobodną zmianę przez kandydata składającego wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w  tym:

- wybranych szkół i oddziałów,

- wskazanej kolejności  preferencji.

W przypadku kandydatów do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i  oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, wnioski były składane od 15 czerwca do 22 czerwca br. tak by kandydaci do tych szkół, przed zakończeniem terminów przewidzianych na składanie wniosku (do 10 lipca br.) mogli zapoznać się z wynikami (nie później niż do 9 lipca br.) odpowiednio:

- sprawdzianów predyspozycji lub kompetencji językowych

- sprawdzaniu predyspozycji kierunkowych,

- prób sprawności fizycznej.

Tak skonstruowany harmonogram stwarzał kandydatom, którym nie udało się wypełnić wymagań ww. sprawdzianów i prób sprawności, możliwość zmiany swoich wyborów
w ramach limitu szkół ustalonych przez organ (powiat) prowadzący sieć publicznych szkół ponadpodstawowych. Tym samym zmianę wniosku o przyjęcie terminie do 10 lipca br.
i w terminie
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

Każdy wniosek  wymaga załączenia (w wyznaczonym terminie) wszystkich wymaganych załączników, w tym przede wszystkim świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. To na podstawie tych załączników ustalona jest liczba punktów rekrutacyjnych rozstrzygających o wyniku postępowania rekrutacyjnego[1].

Mając powyższe na uwadze w ww. harmonogramie wszystkim kandydatom do szkół ponadpodstawowych stworzono możliwość złożenia - w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r - wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej po zapoznaniu się z wynikami egzaminu zewnętrznego, tak aby zapewnić kandydatom wybór szkół, w których mają potencjalnie większe szanse na sukces w  postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie nowego wniosku, w przypadku kandydatów którzy złożyli już wniosek  o przyjęcie wymaga wycofania wcześniej złożonego wniosku tj. zmiany wniosku.

 

Ww. harmonogram uwzględnia zasady, warunki i terminy określone w ustawie
- Prawo oświatowe W ustawie brak jest instrumentów prawnych pozwalających na odmowę przyjęcia wniosku o przyjęcie do szkoły w drugim terminie wyznaczonym na złożenie zmienionego wniosku tylko dlatego, że kandydat takiego wniosku nie złożył w pierwszym terminie.

Ustawa limituje jedynie liczbę szkół, do których może aplikować kandydat ubijający się
o przyjęcie do danej sieci szkół[2]. Powyższy limit nie dotyczy całego kraju, a jedynie szkół prowadzonych przez konkretny organ prowadzący. Oznacza to, że każdy absolwent szkoły podstawowej może aplikować do co najmniej trzech szkół w poszczególnych powiatach, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata. Organ prowadzący daną sieć szkół nie ma wglądu do list kandydatów, którzy złożyli wnioski do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez inny organ prowadzący.  Tym samym nie można wykluczyć, że kandydat składał wniosek o przyjęcie do sieci szkół prowadzonych przez  inny powiat i zdecydował się na jego zmianę aplikując do innej sieci szkół, np. z uwagi na wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej termin 31 lipca – 4 sierpnia br. na zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dostosowany jest do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne ( tj.31 lipca br.)

 

Resumując harmonogram postępowania rekrutacyjnego umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kandydującym do szkoły ponadpodstawowej składanie i zmienianie wniosku do szkoły w dowolnie wybranym dniu w ramach wyznaczonych terminów tj. od 15 czerwca br. do 10 lipca br. oraz od 31 lipca br. do 4 sierpnia br.  (dopiero po uzyskaniu ostatecznych wyników egzaminu ósmoklasisty - tj. 31 lipca br.).

Zmiany we wniosku mogą dotyczyć także kolejności ustalonych preferencji, dotyczących  szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe, w przypadku kandydatów,  którzy zaliczyli na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną lub polski związek sportowy właściwy dla danego rodzaju sportu  odpowiednio:

- sprawdzian predyspozycji lub kompetencji językowych,

- sprawdzian predyspozycji kierunkowych,

- próby sprawności fizycznej.

 

Obowiązujące rozwiązania systemowe w edukacji zapewniają każdemu uczniowi (bez wyjątku) bezpłatną realizację obowiązku nauki w szkole, znajdującej się w sieci szkół publicznych.[3] Przyjęte rozwiązania kształtują definicję „zasady powszechnej dostępności publicznych przedszkoli, szkół i placówek”, jako podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki (o ile nie jest to szkoła podstawowa z wyznaczonym obwodem).

Zasada powszechnej dostępności do publicznych przedszkoli, szkół i placówek jest podstawowym postulatem sformułowanym w art. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z tym postulatem zadaniem systemu oświaty jest zapewnienie realizacji prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Instytucjami systemu oświaty, które mają zapewnić realizację tych praw uczniów są przede wszystkim przedszkola oraz szkoły. W szczególności na publicznych przedszkolach i publicznych szkołach spoczywa odpowiedzialność za realizację prawa do powszechnego dostępu do edukacji i w związku z tym są one obowiązane przeprowadzać rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Przyjęte rozwiązania, w tym zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej uregulowane na poziomie ustawy – Prawo oświatowe są wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r. (sygn. sprawy K 38/12). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zasady postępowania rekrutacyjnego powinny być uregulowane na poziomie ustawy. W wytycznych wyroku Trybunału Konstytucyjnego wskazano na konieczność opracowania na poziomie ustawy zasad przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół określając sposób przeprowadzania i procedury rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół różnych typów oraz procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do wybranego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły oraz możliwości sądowej kontroli tych decyzji. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa powinna określać katalog cech kandydatów oraz ich hierarchię względem siebie, w tym wskazania grupy kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia.

W tym celu ustawodawca określił ustawowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, umożliwiając kontrolę tego postępowania i weryfikację dokumentów (oświadczeń świadczących o statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji), których okazanie może mieć rozstrzygające znaczenie i ustalić ostateczny wynik rekrutacji.

Dlatego w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe[4] określono termin dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym na przeprowadzenie stosownego wywiadu, o którym mowa w art. 150 ust. 8 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej[5] szczegółowy harmonogram czynności określonych w ustawie uwzględniał
5-dniowy  termin przewidziany dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, złożonych przez kandydatów występujących
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły w ostatnim możliwym terminie tj. 4 sierpnia  br. Dlatego termin ogłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych został wyznaczony na 12 sierpnia br.

Ponadto, przewidziana w ustawie procedura ustalona dla postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego[6] do publicznych szkół ponadpodstawowych przewiduje etapy rekrutacyjne, które mogą być rozpoczęte po zakończeniu zajęć dydaktycznych, z chwilą wydania kandydatom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Każde z tych postępowań – zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego – kończy się postępowaniem odwoławczym.

Reasumując, przewidziana w ustawie – Prawo oświatowe, procedura ustalona dla postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych, uwzględniająca terminy przewidziane dla poszczególnych czynności niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia tego postępowania, w efekcie służy interesowi ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub nauki.”

 [1] Art. 134 ust. 2 pkt z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910.)

[2] Art. 156 ww. ustawy

[3] art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910.)

[4] § 11b ust. 8a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

[5] § 11b ust. 2 ww. rozporządzenia

[6] 11b ust. 8b ww. rozporządzenia