INFORMACJA  O ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH

w  klasach I-III Szkoły Podstawowej w Dobrzanach

w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020

 

       W związku  ze  zmianami  przepisów  prawnych  dotyczących  czasowego  ograniczenia funkcjonowania placówek oświaty  i szczególnych  rozwiązań  w  czasie  zastosowanych   ograniczeń  informuję,  że po rozpoznaniu  potrzeb  zgłoszonych  przez rodziców  uczniów  klas I-III  w okresie od dnia 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej w Dobrzanach organizowane będą zajęcia opiekuńczo  – wychowawcze  oraz dydaktyczne  dla uczniów klas I-III  wg poniższego  harmonogramu :

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ DYDAKTYCZNYCH DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBRZANACH

w dniach 25.05.2020r. -  7.06.2020 r.

 

Zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze

Świetlica – 7 uczniów

prowadzący: Marta Antończak, Krzysztof Furman

Zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze

Świetlica – 9 uczniów

prowadzący: Marta Antończak, Krzysztof Furman

Zajęcia dydaktyczne

sala nr 8

Prowadzący:

Jolanta Chorążykiewicz

25 - 29.05.2020r.

Godz. od 7.00 do 15.30

1-7. 06. 2020r.

Godz. od 7.00 do 15.30

Godziny zajęć

9.00 – 12.00

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

·        Do klas I-III uczęszcza  obecnie 120 uczniów. Udział  dzieci  w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych  i  dydaktycznych   zdeklarowało  dziewięcioro  rodziców, w tym:  czworo  z klasy  I a,  troje - z klasy III a  i  dwoje  z klasy  III b .  

·        Wobec  powyższego  we wszystkich klasach  I-III  w okresie  od 25 maja  do 7 czerwca  2020 r. zadania dydaktyczne związane z obowiązkową  realizacją podstawy programowej  nadal  realizowane  będą  z wykorzystaniem  metod  i  form  kształcenia  na odległość  przez  Wychowawców  klas

·        Uczniowie,  których  Rodzice  zdeklarowali  udział w zajęciach dydaktycznych  w szkole   będą  realizować  zadania  wskazane  przez  wychowawcę klasy  przy  wsparciu  i pod  opieką  w/w nauczyciela   prowadzącego

 

W okresie  zagrożenia  COVID-19   obowiązkowe  jest  przestrzeganie zasad   bezpieczeństwa określonych  w Wytycznych  GIS, MZ i MEN

·        Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

·        Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

·        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

·        Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

·        Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru  z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

·        W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.

·        Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali / świetlicy szkolnej nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę

·        Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

·        W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

·        Uczniów  należy poinformować  o  procedurach  bezpieczeństwa obowiązujących  w czasie  trwania pandemii,   w szczególności o konieczności zachowania dystansu  w stosunku do  innych  uczniów, nauczycieli  i pracowników oraz o  regularnym  myciu rąk

·        Należy  dopilnować, aby uczniowie regularnie myli  ręce wodą z mydłem,  szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

·        Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

·        Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

·        Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

·        Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

·        Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

·        Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

·        Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·        Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu – do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo

·        Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)  i w wyznaczonych obszarach.

·        Wszystkie osoby wchodzące do szkoły  mają obowiązek  zdezynfekować  dłonie lub założyć  rękawiczki ochronne, zakryć usta i nos oraz nie mogą  przekroczyć  obowiązujących stref przebywania

·        Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność,  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

·        Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.