Konsultacje w szkole
– wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

§  Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

§  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

§  Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Uczniu,

§  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się  z ich harmonogramem.

§  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

§  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§  Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły: jeżeli zachodzi taka potrzeba uczniowie wchodzą do szatni pojedynczo i przebywają w niej  tylko   w czasie niezbędnym dla zmiany obuwia

§  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,   w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

§  Zachowaj dystans minimum 1,5 m  w stosunku do innych kolegów i nauczyciela

 

Nauczycielu,

§  Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole          i dlaczego zostały wprowadzone.

§  Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

§  W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
i podręczników.

§  Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

§  Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

§  Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.