INFORMACJA

O ORGANIZACJI  I FUNKCJONOWANIU 

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W DOBRZANACH

W ZWIĄZKU Z  KOMUNIKATEM  MEN 

z dnia  13 maja 2020r.

„CO ZE SZKOŁAMI DO WAKACJI ?”

 

W związku z  opublikowaniem  przez Ministerstwo  Edukacji  Narodowej

„Kalendarza  zmian  w szkołach  w kolejnych tygodniach  -  do wakacji”

informuję, że  kalendarz  ten  zakłada  możliwość  :

 

1.     Udziału uczniów  klas  I-III  w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych  organizowanych  w  szkole  od  dnia  25 maja  2020r.  

2.     Udziału  uczniów  klas VIII  w  konsultacjach  na terenie szkoły  ze wszystkich przedmiotów nauczania, w szczególności  z przedmiotów egzaminacyjnych tj. z języka polskiego, matematyki, języka  angielskiego i  języka niemieckiego – od dnia 25 maja 2020r.

 

3.     Udziału uczniów pozostałych klas tj. klas IV-VII w konsultacjach  ze wszystkich przedmiotów  na terenie szkoły – od dnia 1 czerwca 2020r.

*******

    Ze względu na obowiązek  realizowania  podstawy programowej w  Zespole  Szkół Publicznych  w Dobrzanach  w klasach I – III  nadal  realizowane  będzie  nauczanie z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość – tzw. nauczanie zdalne. Uczniowie będą mogli jednak skorzystać  z opieki zorganizowanej w świetlicy szkolnej  oraz pomocy w nauce udzielanej  podczas pobytu w szkole przez nauczycieli zatrudnionych w świetlicy, bibliotekarza i pedagoga we współpracy  z Wychowawcami klas I-III.

 

    Decyzje w sprawie organizacji zajęć zostaną podjęte po konsultacji    z rodzicami, nauczycielami  i organem  prowadzącym  po spełnieniu  wytycznych  GIS, MZ i MEN  dla szkół podstawowych.

 

     W celu oszacowania potrzeb w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych uprzejmie prosimy Rodziców uczniów klas I-III o kontakt z wychowawcą klasy dziecka  i zgłoszenie potrzeby opieki nad dzieckiem w każdej możliwej formie (telefon,  e-mail, Internet, ….) z określeniem okresu i czasu trwania opieki.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wskazanie konieczności zapewnienia opieki w dwóch okresach , tj.

- od 25 do 29 maja 2020r. w godz. od …………. do …………. (dowóz dzieci  we własnym zakresie)

- od 1 do 26 czerwca 2020r. w godz. od ………… do ……… (dowóz zorganizowany  – z zachowaniem  rygorów bezpieczeństwa)

 

********

     Wyżej wymienione informacje są niezbędne dla zaplanowania godzin pracy świetlicy stosownie do potrzeb wynikających z informacji uzyskanych od rodziców

     Niezbędne jest również wskazanie miejscowości, w której dziecko zamieszkuje, ze względu na występujące obecnie ograniczenia w transporcie zbiorowym  związane z możliwością  zakażenia  koronawirusem.

 

Proszę o przekazanie przedstawionych powyżej informacji

Wychowawcom  klas I – III 

do dnia 18 maja 2020r. (poniedziałek) – godz. 15.00

 

Informuję również, że w przypadku organizacji  zajęć  w formie stacjonarnej  w szkole , uczniowie  w nich uczestniczący, ich rodzice  oraz  nauczyciele  i personel szkoły,  poddani  będą  ograniczeniom  wynikającym  z  załączonych Wytycznych GIS, MZ i MEN

 

Informacje dotyczące organizacji konsultacji w pozostałych klasach zostaną przedstawione po opublikowaniu  stosownych rozporządzeń i wytycznych.

 

Krystyna Bugajna

Dyrektor ZSP

 w Dobrzanach

Wytyczne GIS, MZ, MEN