INFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH  ÓSMOKLASISTÓW 

 I  ICH RODZICÓW

Przypominamy, że termin tegorocznych egzaminów  ósmoklasistów wyznaczono  na  16 -17-18 czerwca 2020r.

     W związku z zagrożeniem epidemicznym  COVID – 19 odbędą  się  one w wyjątkowych  warunkach  określonych w  Wytycznych   Głównego  Inspektora  Sanitarnego, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  oraz  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     Egzamin ósmoklasisty  jest  egzaminem  obowiązkowym uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć  szkołę. Przed i po oraz podczas egzaminu należy zastosować się do niżej wymienionych zasad :

1.   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.   Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisu, linijki, cyrkla, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.   Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8.   Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności   w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

9.   Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych  w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).


11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać   z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust  i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

12. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną/salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Szczegółowe informacje nt. organizacji egzaminu ósmoklasisty  w poszczególnych dniach  zostaną przekazane  w terminie późniejszym.

     Prosimy uczniów, aby nadal rzetelnie przygotowywali się do egzaminów korzystając ze wskazówek swoich nauczycieli  i konsultacji  organizowanych  w szkole  od dnia  25 maja 2020r. z przedmiotów  egzaminacyjnych oraz innych przedmiotów, aby poprawić nie tylko swoje umiejętności ale również oceny końcowe.

Krystyna Bugajna

Dyrektor ZSP

w Dobrzanach