INFORMACJA 

o  organizacji  i  funkcjonowaniu  ZSP  w  Dobrzanach   

w  związku  z przygotowaniem  do  prowadzenia zajęć i konsultacji   

w formie  stacjonarnej  w  Szkole Podstawowej  w Dobrzanach

w okresie  od  25 maja  do 7 czerwca  2020r.

 

     Do dnia  24 maja 2020r.  w  związku  w zagrożeniem  COVID -19  w Zespole  Szkół  Publicznych  w  Dobrzanach  nauczanie  odbywa się   poprzez  kształcenie na odległość zarówno w Przedszkolu  jak i w  Szkole Podstawowej.

 

     Zgodnie z najnowszym  projektem  Rozporządzenia  MEN,  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaną prawdopodobnie przedłużone do dnia 7 czerwca 2020r.  

Jednakże  Ministerstwo  Edukacji ogłosiło  kolejne etapy „odmrażania” placówek  oświatowych  przewidujące możliwość :

1.       od 18 maja 2020r.

  • prowadzenia zajęć  stacjonarnych  w szkole dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  - za  zgodą rodziców
  • prowadzenia zajęć  stacjonarnych  w szkole dla dzieci i młodzieży posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  - za  zgodą rodziców

2.       od  25  maja  2020r.

·         prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych (w ramach dotychczasowego kształcenia na odległość  lub  stacjonarnie) w klasach I-III.   Decyzje w sprawie szczegółowego  sposobu sprawowania opieki i nauczania będą zależne od wyników konsultacji z rodzicami, warunków epidemicznych w gminie oraz możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej

  • prowadzenia  konsultacji dla uczniów  klas VIII  na terenie szkoły  ze wszystkich przedmiotów nauczania, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych  tj. z języka polskiego, matematyki, języka  angielskiego i  języka niemieckiego.

3.       od 1 czerwca 2020r.

·         prowadzenia konsultacji  dla uczniów pozostałych klas tj. klas IV-VII ze wszystkich przedmiotów nauczania  na terenie szkoły

    Konsultacje będą  dobrowolne dla uczniów i zależne od zapotrzebowania  zgłaszanego przez uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. Dlatego bardzo proszę Wszystkich Rodziców uczniów klas  IV-VIII  o  kontakt z Wychowawcami klas i zdeklarowanie, w jakich  konsultacjach ich dzieci będą brały udział  i czy  istnieje konieczność  zorganizowanego dowozu na konsultacje.

    Informacje  te są dla nas niezwykle istotne, ze względu na fakt, iż  zarówno konsultacje jak  i organizacja  zajęć opiekuńczo-wychowawczych  w kasach I-III oraz organizacja dowozu uczniów wymaga przestrzegania reżimów  sanitarnych określonych  w  Wytycznych Głównego  Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Edukacji  Narodowej. Wytyczne te zostały opublikowane jedynie dla klas I-III. Na Wytyczne dla klas IV-VIII oczekujemy. Po ich otrzymaniu i rozpoznaniu potrzeb uczniów i rodziców oraz rozważeniu  możliwości spełnienia wytycznych, możliwe będzie  ustalenie wymiaru i tematyki  konsultacji, o czym będę informować   w dalszych komunikatach.Krystyna Bugajna

Dyrektor ZSP

w Dobrzanach